Regulamin

Z dniem 01 lutego 2022  roku zmianie ulega REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO WWW.DRIRENAERIS.COM,  W TYM USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, który otrzymuje brzmienie, jak poniżej.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO WWW.DRIRENAERIS.COM, W TYM USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 
Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U.  z 2020 r., poz. 344), spółka Dr Irena Eris S.A. z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno, publikuje poniżej regulamin portalu internetowego www. drirenaeris.com w tym usług świadczonych drogą elektroniczną:


I. Definicje.

Użytym w Regulaminie pojęciom nadane zostaje następujące znaczenie: 

 1. Serwis – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet, stworzona przez Dr Irena Eris S.A, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z przygotowanych m.in. w celach marketingowych mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez  Dr Irena Eris S.A., a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet, zwany również stroną internetową www. drirenaeris.com.
 2. Regulamin– niniejszy dokument określający zasady i warunki techniczne  świadczenia usług drogą elektroniczną, będący jednocześnie prawną podstawą korzystania z Serwisu.
 3. Dr Irena Eris S.A– spółka akcyjna Dr Irena Eris z siedzibą w Piasecznie ul. Armii Krajowej 12, REGON 012186410, NIP 1230288525, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS 0000051003, o kapitale zakładowym w wysokości 35 435 100,00 zł
 4. Grupa Dr Irena Eris – łącznie nazwane następujące podmioty:  Dr Irena ERIS S.A. z siedzibą w Piasecznie, Hotele SPA Dr Irena ERIS Sp. z. o. o. z siedzibą w Warszawie, Hotel SPA Dr Irena ERIS Wzgórza Dylewskie Sp. z o.o.  z siedzibą w Wysokiej Wsi, Hotel SPA Dr Irena ERIS Krynica Zdrój Sp. z o.o. z siedzibą w Krynicy Zdroju, Hotel SPA Dr Irena ERIS Świnoujście Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  Hotel SPA Dr Irena ERIS Polanica Zdrój  Sp. z o.o.  z siedzibą w Polanicy, Beatique Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, LIRENE UKRAINA LLC z siedzibą w Kijowie, Sinskin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 5. Użytkownik – podmiot korzystający w jakikolwiek sposób z Serwisu.
 6. Dane Osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której Dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, Dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Usługi elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Dr Irena Eris S.A. lub inne podmioty z Grupy Dr Irena Eris.
 8. Usługi informacyjne– informacje udzielane na indywidualne żądanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL) dotyczące akcji marketingowych i promocji, konkursów, programów lojalnościowych, wydarzeń i nowości oraz produktów lub usług dostępnych w Dr Irena Eris S.A. lub innych podmiotów z Grupy Dr Irena Eris, .
 9. Cookies – informacje zapisywane przez serwer  Dr Irena Eris S.A, na komputerze Użytkownika, które  mogą być odczytane po każdorazowym połączeniu się komputera z Serwisem. Cookies używane są przez  Dr Irena Eris S.A. m.in. w celu dostosowania treści i usług dostępnych w Serwisie do indywidualnych potrzeb i zainteresowań poszczególnych Użytkowników Serwisu. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron portalu Dr Irena Eris S.A. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania Cookies, jednakże wyłączenie Cookies może spowodować utrudnienie, czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług  Dr Irena Eris S.A. Jednocześnie, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie,  Dr Irena Eris S.A. oświadcza, że nie odpowiada za stosowanie Cookies na innych stronach internetowych, dostępnych dla Użytkowników, dzięki linkom umieszczonym na stronach  Dr Irena Eris S.A.
 10. Newsletter – Usługa elektroniczna świadczona przez  Dr Irenę Eris S.A., której treścią jest przesyłanie informacji, w szczególności o akcjach marketingowych i promocjach, konkursach, programach lojalnościowych, wydarzeniach i nowościach, dotyczących produktów lub usług dostępnych w Dr Irena Eris S.A. lub innych podmiotów z Grupy Dr Irena Eris, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. W związku z faktem, że Newsletter może zawierać informacje handlowe, dlatego jest przesyłany wyłącznie do  Użytkowników, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania, poprzez wpisanie adresu poczty elektronicznej do formularza udostępnionego przez Serwis.
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 344).

II.  Zagadnienia wstępne.
 

 1. Z chwilą podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług Serwisu, każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez  Dr Irena Eris S.A. z Użytkownikami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Warunkiem prawidłowego wyświetlania stron Serwisu oraz korzystania z Usług elektronicznych świadczonych przez Dr Irena Eris S.A.za pośrednictwem strony www.drirenaeris.com, jest spełnienie przez system i oprogramowanie zainstalowane na komputerze Użytkownika następujących wymagań:
  a) Posiadanie systemu operacyjnego: minimum Windows 7, minimum MAC OS X, Android4,0.
  b) Połączenie z łączem internetowym o przepustowości minimalnej 1024 kb/s dla pobierania i 512 kb/s dla wysyłania informacji.
  c) Zainstalowanie alternatywnie przeglądarki internetowej: Internet Explorer 9, Google Chrome 17, Mozilla Firefox 8.0, Opera 11, Safari 7 lub nowsze wersje.
  d)Włączona obsługa Cookies i Java Script,
  e) Prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
 4.  Dr Irena Eris S.A. zaleca również stosowanie programów antywirusowych.
 5.  Dr Irena Eris S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania jakichkolwiek programów destrukcyjnych (np. wirusów) w infrastrukturze informatycznej Użytkownika.
 6.  Dr Irena Eris S.A. w ramach współpracy z różnymi podmiotami należącymi do Grupy Dr Irena Eris udostępnia Użytkownikowi wiele podserwisów, w których Użytkownicy mogą skorzystać z usług świadczonych przez Dr Irena Eris S.A. oraz podmiotów należących do Grupy Dr Irena Eris.
 7. W przypadku podserwisów do usług  Dr Irena Eris S.A. lub innych podmiotów należących do Grupy Dr Irena Eris stosuje się niniejszy Regulamin, jeśli nic innego nie wynika z treści regulaminu szczegółowego dotyczącego danej usługi elektronicznej świadczonej przez  Dr Irena Eris S.A. lub podmiot z Grupy Dr Irena Eris.

III.  Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu internetowego, wybranej przez niego strony www.drirenaeris.com, umowa o świadczenie usług informacyjnych drogą elektroniczną zostaje zawarta.
 2. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług informacyjnych drogą elektroniczną następuje z chwilą wyjścia Użytkownika ze strony Serwisu.
 3. Zawieranie i rozwiązywanie innych umów z  Dr Irena Eris S.A. podlega postanowieniom regulaminów szczegółowych.
 4.  Dr Irena Eris S.A. zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości usługi, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.

IV.  Korzystanie z usług

 1. Dr Irena Eris S.A. jest właścicielem serwisu www.drirenaeris.com oraz świadczy w jego ramach następujące usługi:
  a) zapewnienie dostępu online do całości zasobów Serwisu,
  b) Newslettera.
 2. Aktualny zakres usług oferowanych Użytkownikowi dostępny jest na stronie internetowej www.drirenaeris.com.
 3. Strona internetowa  Dr Irena Eris S.A. jest dostępna dla użytkowników przez 24 h na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
 4.  Dr Irena Eris S.A. zobowiązuje się do nieprzerwanego świadczenia usługi przy czym nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usługi wynikający z przyczyn od niego niezależnych oraz zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi lub konserwacji strony www.drirenaeris.com lub oprogramowania służącego do świadczenia usługi.
 5.  Dr Irena Eris S.A. zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu z ważnej przyczyny bez wcześniejszego powiadomienia usługobiorców o tym fakcie.
 6.  Dr Irena Eris S.A.  zobowiązuje się do nie wysyłania treści o charakterze bezprawnym w rozumieniu art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Czasem właściwym dla strony www.drirenaeris.com jest czas właściwy dla terytorium Polski.

V.  Newsletter

 1.  Dr Irena Eris S.A.  świadczy usługę Newslettera na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Przed dokonaniem zapisu na usługę Newslettera Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.  
 3. Zapis na usługę Newsletter następuje przez  podanie przez Użytkownika adresu e-mail i wyrażenie zgody, o której mowa poniżej.
 4. Użytkownik subskrybujący Newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez  Dr Irenę Eris S.A. lub podmiot z Grupy Dr Irena Eris za pośrednictwem Newslettera informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 344), na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 5. Informacje handlowe przesyłane Użytkownikowi dotyczyć będą jedynie  Dr Irena Eris S.A.oraz podmiotów należących do Grupy Dr Irena Eris.
 6. Zamówiony Newsletter przesyłany jest wyłącznie na podany przez Użytkownika adres e-mail.  Dr Irena Eris S.A. zobowiązuje się, iż nie będzie udostępniała powierzonych mu w tym celu adresów poczty elektronicznej podmiotom trzecim, za wyjątkiem podmiotów Grupy Dr Irena Eris zgodnie z wyrażoną zgodą..
 7. W każdym czasie Użytkownik jest uprawniony do rezygnacji z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować poprzez wysłanie maila z informacją na adres serwis@drirenaeris.com
 8. Usunięcie konta  Użytkownika z bazy adresowej następuje w ciągu 3 dni od dnia otrzymania przez  Dr Irena Eris S.A. zgłoszenia i może zostać zasygnalizowane komunikatem potwierdzającym operację.
 9. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
 10.  Dr Irena Eris S.A. zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, którego Użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych Użytkowników albo dostarczanie treści bezprawnych.

VI.  Postępowanie reklamacyjne.

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w związku z korzystaniem z Serwisu i Usług.
 2. Reklamacja może zostać złożona drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej umieszczony przez Dr Irena Eris S.A. na stronie internetowej www.drirenaeris.com i służący do przesyłania zamówień, zapytań i reklamacji. Reklamacje można również złożyć w formie pisemnej drogą pocztową na adres  Dr Irena Eris S.A. z siedzibą w Piasecznie, ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno.
 3. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:
  a) dane Użytkownika w tym imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej,
  b) przedmiot reklamacji,
  c) uzasadnienie reklamacji,
 4. Dr Irena Eris S.A. dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie nie późniejszym niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni roboczych.
 5. Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez Dr Irena Eris S.A. stanowisku dotyczącym reklamacji w drodze pisemnej bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez Dr Irenę Eris S.A. Użytkownik może dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych.

VII.  Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla każdego Użytkownika na stronie internetowej www.drirenaeris.com.
 2.  Dr Irena Eris S.A. jest uprawniona do jednostronnego decydowana o zawartości Serwisu, dokonywania w nim zmian czy zaprzestania świadczenia Usług bez konieczności uzyskania zgody Użytkownika czy jego uprzedzania o swoich zamiarach.
 3. Dr Irena Eris S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, formy spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.
 4. Utwory umieszczone na Serwisie podlegają ochronie prawnej zgodnie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1740 ) , ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (t.j. Dz. U. z 2021 r.,  poz. 1062 ), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 324) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 2020, nr 153, poz. 1913).
 5. Dr Irena Eris S.A. respektuje prawo każdego Użytkownika do prywatności oraz ochrony jego danych osobowych.
 6. W przypadku korzystania z pewnych rodzajów produktów lub usług oferowanych w Serwisie Użytkownik może być proszony o podanie określonych Danych Osobowych, w szczególności, kiedy uczestniczyć będzie we wszelkich rodzaju programach lojalnościowych, akcjach promocyjnych, konkursach, ankietach czy też korzystać z zakupów drogą online.
 7. Administratorem danych osobowych jest  Dr Irena Eris S.A.  ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno, adres e-mail: serwis@DrIrenaEris.com, przy czym dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w zakresie objętym niniejszą zgoda przez podmioty z grupy kapitałowej Dr Irena Eris S.A. na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.
 8. Podane przez Użytkownika dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych w szczególności na potrzeby prowadzonego postępowania karnego.
 9. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 10. Dr Irena Eris S.A. zapewnia, że będzie dokładać należytej staranności, aby zagwarantować pełną ochronę wszystkim przekazanym informacjom, w tym Danym Osobowym, tak, aby uczynić korzystanie z Serwisu w pełni bezpiecznym dla Użytkownika.
 11. Dr Irena Eris S.A. zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany będą niezwłocznie publikowane w postaci wersji ujednoliconej na łamach Serwisu i wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.