Dane osobowe

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych pozyskanych za pomocą niniejszej strony internetowej jest  Dr Irena Eris S.A. ul. Armii Krajowej 12, 05-500 Piaseczno, adres e-mail serwis@DrIrenaEris.com. Zaznaczamy jednak, iż dane osobowe pozyskane za pomocą tejże strony internetowej mogą być przetwarzane przez podmioty z grupy kapitałowej Dr Irena Eris S.A. na podstawie umowy powierzenia danych osobowych.

Podanie danych, przy użyciu formularzy, jest dobrowolne i jest warunkiem poprawnego wykonania zadań w zakresie których udostępniono dane. Dane przetwarzane wyłącznie w „prawnie uzasadnionym interesie Administratora”, po uprzednim wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane przechowywane będą do czasu wypisania się z subskrypcji/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Każdy, kto udostępni dane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Takiej osobie przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Informujemy, że Grupa Dr Irena Eris S.A wyznaczyła dla spółki Dr Irena Eris S.A. Inspektora Ochrony Danych – Panią Joannę Czarnecką. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Kontakt
Inspektor Ochrony Danych
ul. Armii Krajowej 12
05-500 Piaseczno
iod@drirenaeris.com